Samantha Davis

Samantha Davis  -  Span 197 (January 1971)